‘అమ్మ ఒడి’ పథకం ఫై సీఎం జగన్ సంచలన నిర్ణయం..! వింటే చాలు ఎగిరిగంతేస్తారు

‘అమ్మ ఒడి’ పథకం ఫై సీఎం జగన్ సంచలన నిర్ణయం..! వింటే చాలు ఎగిరిగంతేస్తారు

https://youtu.be/gq_cCU_tENM